ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រង

និពន្ធនាយក៖ Umesh Prasad, BDS, MPhil
ឯកឧត្តម ទីប្រឹក្សា៖ Rajeev Soni, Ph.D.
ច្នៃប្រឌិត និងឌីជីថល៖ Imran